Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Kurser hos Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS)

Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) bedriver utbildning inom signalskydd och är en del av informationssäkerhetsområdet för civil och militär verksamhet.

Utbildningen består främst av befattningsutbildningar inom signalskydd, utbildning på system med kryptografiska funktioner godkända av Försvarsmakten, säkra gemensamma system och komponenter samt krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU).

Signalskyddsutbildning
Befattningsutbildningar inom signalskyddsutbildning är exempelvis utbildning av signalskyddschefer, kortadministratörer som hanterar aktiva kort inom Totalförsvaret samt utbildning av signalskyddslärare som i sin tur ska utbilda på signalskydd vid lokal och regional nivå.

För kontroll av signalskyddsutbildad personal, se denna artikel (infogat 2023-04-26)

Kryptografiska funktioner
Utbildning på system med kryptografiska funktioner omfattar utbildning inom talkrypton, meddelandekrypton eller datakomkrypton. Vi har flera utbildningsanläggningar med utbildningssystem som nyttjas för ändamålet, och som även kan bokas av externa signalskyddslärare för utbildning av egen personal

Säkra gemensamma system och komponenter
Säkra gemensamma system och komponenter är ett nytt fokusområde för Totalförsvarets signalskyddsskola och omfattar främst system och komponenter ingående i informationssäkerhetssystem, såsom exempelvis Viruskontrollterminal (VKT).

Krypto för skyddsvärda uppgifter
Krypto för skyddsvärda uppgifter är en del av vårt utbildningsutbud och som omfattar Kryptoansvarig samt exempelvis systemutbildning på KURIR. KSU används för att skydda sekretessbelagd information men som inte omfattar sekretess rörande Sveriges säkerhet.

Information om Krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU) på msb.se

Om behörighet att utbilda i KSU (fr.o.m 2023-09-01)

TSS behörighetsbevis för KSU (doc)

Om signalskyddslärare
En stor del av signalskyddsutbildning kan genomföras av sådana som har utbildats till signalskyddslärare. Detta dokument visar på vad en behörig signalskyddslärare får utbilda

Behörighetsförlängning för signalskyddslärare genomförs inte som ett fysiskt möte.
CD skiva kommer att skickas ut med underlag till de som anmält sig till mötet 2022 och 2023.

CD skiva kommer att skickas ut under vecka 45.

Sista dag för anmälan se TSS kurskatalog som finns för Försvarsmakten på Emilia/TSS samarbetsyta och för övriga på informationssäkerhet.se/TSS.

Om TSS

Våra kurser riktar sig till verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Skolan finns lokaliserad i Enköping men bedriver även utbildningar i Karlskrona och Halmstad.

Skolan främjar även utvecklingen av metoder inom signalskyddstjänsten samt är delaktig i utvecklingen för olika signalskyddssystem.

Pedagogisk idé

TSS ska leda, samordna och genomföra signalskyddsutbildning för Totalförsvaret samt erbjuda en delaktig och lärorik studiemiljö.

TSS Pedagogiska idé vilar på Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn och värdegrund som direkt och indirekt ligger till grund inom all utbildning för säkra kryptografiska funktioner.

Utbildningen ska vara verklighetsanpassad för att förbereda eleven att kunna möta olika scenarion – i fred, kris och krig.

Vi skapar ett engagemang och ett intresse för signalskydd samt dess viktiga funktion för verksamheterna.

Mer information om signalskydd på informationssäkerhet.se

Kurskatalog och anmälningsblankett

TSS Kurskatalog 2024 (v5, publicerad 2024-02-26)

Anmälningsblankett:

TSS anmälningsblankett

Indateringsunderlag 

Nytt indateringsunderlag som gäller från och med 2024-01-16. Gäller för samtliga signalskyddschefer som genomför GK Signalskydd samt samtliga signalskyddslärare som genomför signalskyddsutbildning. All utbildning av systemoperatörer skall återrapporteras till TSS för hantering i centralt register.

Mall för kursrapportering 2024 (xlsx)

Behörighetsbevis

TSS Behörighetsbevis signalskydd (docx)

 

Kontaktuppgifter

TSS: tss@mil.se

Kursadministration: tss-kursadm@mil.se

För distansstudier: tss-distansutbildning@mil.se

Inför besök hos oss:
Föranmäl ditt besök via tss@mil.se

Postadress:
TSS (lärarens namn)
Ledningsregementet, by 223
PL 920
749 81 Enköping

För att ge en bättre förståelse för innebörden i Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1), har säkerhetskontoret vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten utarbetat kommentarer till dessa. Den primära målgruppen av kommentarerna är signalskyddspersonal, främst signalskyddschefer, hos verksamhetsutövare som bedriver signalskyddstjänst.

Kommentarer till Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten

Publicerad: 2014-05-21
Uppdaterad: 2024-02-26
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: TSS