Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Rättsligt skydd för viss typ av information

Vissa särskilda typer av information skyddas på olika sätt genom bestämmelser i olika författningar (lag, förordning och föreskrift).

Se även sidan om Förordningar och föreskrifter

Typer av information

Allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen, som framgår av tryckfrihetsförordningens andra kapitel, reglerar vilken typ av information hos myndigheterna som ska betraktas som allmänna handlingar och då enligt huvudregeln vara tillgängliga, offentliga. Vissa allmänna handlingar innehåller dock känsliga uppgifter, exempelvis rörande rikets säkerhet eller den enskildes personliga förhållanden. Offentlighets- och sekretesslagen specificerar därför vilka av de allmänna handlingarna som ska beläggas med sekretess.

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Sekretessbelagd information rörande Sveriges säkerhet

Information som är sekretessbelagd med hänsyn till Sveriges säkerhet ges ett särskilt skydd genom säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsskyddet ska bland annat förebygga att sådana uppgifter på ett obehörigt sätt röjs, ändras eller förstörs samt hindra obehöriga att få tillträde till platser där de kan få tillgång till den typen av uppgifter. Regleringen innehåller regler om vilken kontroll man får göra av personer som hanterar den här typen av information. I säkerhetsskyddsförordningen finns bland annat regler kring kryptering och behörighetskontroll.  

Säkerhetsskyddslag (2018:585)

Säkerhetsskyddsförordning (2021:955)

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) 

Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Personuppgifter definieras som all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet. Genom att i lagstiftning begränsa och styra de sätt på vilka man får hantera personuppgifter ges informationen ett särskilt skydd. Lagstiftningen innehåller även regler om vilka tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder den som hanterar personuppgifter ska vidta.

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet i Sverige som genom sin stöd- och tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet.    

I samhället finns det ett behov av stöd för att kunna hantera informationssäkerhetsaspekten av de krav som finns i dataskyddsförordningen, dvs. säkerställa informationens tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.

Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete på informationssäkerhet.se riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation. I detta arbete är personuppgifter en typ av information som det systematiska informationssäkerhetsarbetet ska omhänderta. Metodstödet ger därmed ett bra stöd i arbetet med att uppfylla delar av de krav som finns i dataskyddsförordningen.

Svensk version av dataskyddsförordningen

Integritetsskyddsmyndighetens webbsida om dataskyddsförordningen

Företagshemligheter

Lagen om skydd av företagshemligheter är ytterligare ett exempel på reglering som ger en viss typ av information ett särskilt skydd. I det här fallet gäller det information om affärs- eller driftförhållanden i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende.

Uppgifter som företag väljer att skydda genom särskilda tekniska åtgärder får även ett rättsligt skydd genom att det blir brottsligt att olovligen skaffa sig tillgång till företagshemligheten. Den som gör sig skyldig till företagsspioneri kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Om brottet är grovt kan straffet bli fängelse upp till 6 år.

Lag (2018:558) om företagshemligheter

Information som ska arkiveras

En viktig uppgift med många kopplingar till informationssäkerhet är att över tid säkra riktigheten hos och skapa tillgänglighet till allmänna handlingar. Arkivering ställer särskilda krav, särskilt när det gäller elektronisk information. Riksarkivet utfärdar föreskrifter på området.

Arkivlag (1990:782)

Arkivförordning (1991:446)

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1

Riksarkivets föreskrifter om och allmänna råd om tekniska krav på elektroniska handlingar, RA-FS 2009:2 

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar, RA-FS 2021:3

Publicerad: 2018-05-24
Uppdaterad: 2024-05-10
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB