Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Informationssäkerhet i samhället

Informationssäkerhet omfattar hela samhället, och är en angelägenhet för alla.

Samhällets informationssäkerhet

Både vi som individer och samhället i stort använder mängder av information för att vår vardag ska fungera. Dagens informationshantering utförs dessutom i allt högre grad med stöd av it, och inte sällan över internet. I och med den ökande it-användningen i olika verksamheter är informationssäkerhet en förutsättning för att nya företeelser i samhället ska kunna fungera.

Det ökande beroendet av it innebär ökade risker – det sker en tydlig ökning av incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. Bakomliggande aktörer utgörs av enskilda individer, men också av organiserad brottslighet, terrorister och statsmakter.

Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Det gäller såväl hos enskilda som hos organisationer, både i privat och offentlig sektor. Informationssäkerhet omfattar därför hela samhället, och är en angelägenhet för alla. Det är ett delat ansvar.

Informationssamhällets hot och sårbarheter

Brister i informationssystem kan också påverka fysiska tillgångar. Skador på den kritiska infrastrukturen kan få ödesdigra följder. Incidenter som leder till störningar i sådana system och tillgångar kan leda till allvarliga kriser och drabba till exempel de finansiella systemen, allmänhetens hälsa, den nationella säkerheten eller kombinationer av dessa.

Brister i hantering av information leder till ett försämrat förtroende för tjänster och bakomliggande aktörer. Allvarliga och upprepade störningar kan leda till förtroendekriser, som också kan sprida sig till fler aktörer och tjänster och även till andra sektorer. Exempelvis kan ett försämrat förtroende för Internetbanker smitta av sig till andra sektorer i samhället som erbjuder Internetbaserade tjänster.

Informationssäkerhet är en stödjande verksamhet

Regeringens ambition att använda it för att förbättra service, främja demokratiprocessen och öka effektiviteten i offentlig förvaltning bygger på att nödvändig tillit kan etableras i relationen mellan offentlig förvaltning å ena sidan och medborgare och företag å andra sidan.

Myndigheter som samverkar måste känna förtroende för varandra när det gäller åtkomst till och utbyte av information. Medborgare och företag måste känna tillit till myndigheternas sätt att hantera information. Bristande informationssäkerhet kan få konsekvenser i form av att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, bristande skydd för den personliga integriteten samt störningar i samhällsviktig verksamhet. Att åstadkomma säkerhet vid användning av it är en förutsättning för att kunna utnyttja tekniken på bästa sätt.

Informationssäkerhet är en stödjande verksamhet för att öka kvaliteten hos samhällets funktioner. I och med den ökande it-användningen i samhället är informationssäkerhet en förutsättning för att nya företeelser i samhället som till exempel e-förvaltning ska kunna fungera.

Fakta

Genom god informationssäkerhet i samhället kan man främja:

  • samhällets effektivitet och kvalitet i informationshantering
  • näringslivets lönsamhet och tillväxt
  • samhällets brottsbekämpning och beredskap mot allvarliga störningar och kriser
  • medborgares fri- och rättigheter samt personliga integritet
  • medborgares och verksamheters förtroende för informationshantering och it-system

Publicerad: 2015-06-14
Uppdaterad: 2015-08-19
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB