Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Säkerhetsskydd

Med säkerhetsskydd avses skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskydd innebär alltså att myndigheter och andra som bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd ska vidta förebyggande åtgärder för att skydda mot brott som kan hota Sveriges säkerhet, såsom spioneri och sabotage. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska också skyddas. Hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och omfattas av av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) regleras i säkerhetsskyddslagen. 

Verksamhetsutövaren som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska genomföra en säkerhetsskyddsanalys för att identifiera vilka skyddsvärden som finns i verksamheten. Utifrån säkerhetsskyddsanalysen ska verksamhetsutöveren planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, förekomst av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter.

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen har publicerat vägledningar kring säkerhetsskydd. Syftet med dessa vägledningar är att de ska användas vid tillämpningen av säkerhetsskyddslagstiftningen. De vänder sig i första hand till de myndigheter över vilka Säkerhetspolisen har ett tillsynsansvar. Olika personalkategorier vid myndigheterna kan ha nytta av att använda dessa vägledningar. Läsaren kan exempelvis vara säkerhetsskyddschef, handläggare eller it-säkerhetsansvarig.

Försvarsmaktens handböcker

Försvarsmakten genom den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret (MUST) har gett ut en handbok i informationssäkerhet (H Säk Infosäk 2013). Den gäller inom Försvarsmakten, men även andra myndigheter kan i tillämpliga delar använda den i sitt informationssäkerhetsarbete.

Stöd för sekretessbedömning finns i en annan handbok som Försvarsmakten har gett ut. Handboken beskriver bl.a. försvarssekretess, utrikessekretess och säkerhets- och bevakningssekretess. Den förklarar även Försvarsmaktens modell för informationsklassificering samt klassificeringsbegrepp hos andra länder och mellanfolkliga organisationer. Handboken kan vara intressant som jämförelse vid andra myndigheter.

Publicerad: 2016-10-04
Uppdaterad: 2022-10-05
Skribent: Redaktionen
Innehållsansvarig: MSB