Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Kompetensutveckling

Den kunskap som yrkesverksamma på säkerhetsområdet skaffat sig genom grundläggande och högre utbildning är bara ett första steg. Det finns flera möjligheter att utveckla sina kunskaper genom att dela erfarenheter med andra.

Har man inte kunskap eller är yrkesverksam inom säkerhetsområdet, finns många vägar dit.

Informationssäkerhet skapas av och för människor 

I begreppet informationssäkerhet som det används här, ingår även cybersäkerhet.

Information är det vi hanterar dagligen, både privat och i vårt jobb.

Informationssäkerhet handlar om att skydda informationen, t.ex. hindra information från att läcka ut, förändras och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt personer, och i rätt tid. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och missbrukas.
Informationssäkerhet är alltså säkerheten kring informationen.

Informationssäkerhet är inget man kan ta på. Det är en egenskap hos information som bedöms och bestäms av människor. Att uppnå informationssäkerhet, i en dator, ett IT-system eller en organisation innebär samma sak. Det är bedömningen av ett tillstånd i en informationstillgång och den utförs av någon eller några personer.  Läs mer om begrepp [1]

Kunskap är saker man kan i huvudet. Kompetens är när man kan utföra sakerna.

Utbildning 

För närvarande finns det en mängd utbildningar avseende informationssäkerhet inom universitet och högskolor. Förutom sådana specifika kurser är det viktigt att informationssäkerhet integreras i utbildningar där it ingår eller som leder till yrken med en hög grad av informationshantering. Det kan vara ingenjörer, systemvetare, medicinska informatiker, samhällsvetare, jurister och ekonomer.

Det förutsätter att de som undervisar själva har tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet. Därför bör även lärarutbildningar innehålla moment av informationssäkerhet.

Det finns även andra typer av utbildningar såsom yrkesutbildning, yrkeshögskola, kurser av olika slag, olika typer av vidareutbildningar och intern utbildningar.

Erfarenhetsutbyte bidrar till att utveckla förmågor

Att ingå i nätverk och diskutera informationssäkerhetsfrågor är viktigt för att knyta nya kontakter och hålla koll på senaste nytt, utveckla sin kompetens och utbyta erfarenheter.

Det finns även en rad konferenser och mässor som arrangeras på området både i Sverige och i andra länder. Ett deltagande på sådana evenemang ger en god möjlighet att både ta till sig intressant information och att träffa de som är verksamma inom sitt egna fält.

En viktig hörnsten i utvecklingen av samhällets informationssäkerhet är att det finns utbildningar som på olika nivåer kan tillgodose samhällets behov av kompetensförsörjning på området. Det finns på marknaden idag ett antal kurser och utbildningar som vänder sig till de som arbetar med informationssäkerhetsfrågor i sina resp verksamheter.

Kompetens inom informations- och cybersäkerhet - En förstudie om kompetensförsörjning för samhället

Digitaliseringstakten är just nu hög i samhället och den ökar alltjämt. Den rådande bristen på tillgänglig kompetens som kan bidra i digitaliseringsinitiativen riskerar på sikt att leda till en generellt undermålig säkerhetsnivå.

Här hittar du förstudien om kompetensförsörjning för samhället. 

Förstudien föreslår ett antal åtgärder om syftar till att på kort och längre sikt komma till rätta med denna kompetensbrist för att kunna följa den nationella strategin. God kompetensförsörjning bör säkerställa resurser för de framtida behov som digitaliseringen skapar, bidra till ökad kunskap om förebyggande och hantering av såväl IT-relaterade brott som informationssäkerhets- och personuppgiftsincidenter, samt skydd av de informationstillgångar som är skyddsvärda för samhällsviktiga verksamheter.

Regeringens nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet (Skr. 2016/17:213)[2] har som syfte att bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället.

MSB har tillsammans med flera andra myndigheter tagit fram en handlingsplan, Samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019-2022 [3], med 77 åtgärder som hänvisar till de sex strategiska prioriteringarna i den nationella strategin.

En av de 77 åtgärderna var att genomföra denna förstudie: kompetensförsörjning inom informations- och cybersäkerhetsområdet för samhället.

Detta för att analysera möjligheterna att stödja utvecklingen av kompetensförsörjning inom informations- och cybersäkerhetsområdet. MSB ska även lägga förslag på åtgärder i form av styrning och stöd som detta skulle förutsätta inom olika typer av utbildningar så som yrkesutbildningar, vidareutbildningar, högskola och gymnasium

Regeringen uttryckte 2017 att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (dnr N2017:03643)[4]. I takt med en ökad digitalisering, nya vanor och den it-tekniska utvecklingen finns det ett starkt behov av att skydda både människor, information och infrastruktur.

Publicerad: 2012-12-10
Uppdaterad: 2023-10-09
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB