Hoppa över navigering, hoppa direkt till textinnehållet Hoppa till navigeringen Startsida

Nätverk för offentliganställda

Det finns många olika nätverk att delta för de som arbetar med informationssäkerhet i organisationer. På den här sidan presenteras de nätverk som är öppna för de som samordnar frågor som rör informationssäkerhet inom statliga myndigheter och kommuner.

För myndigheter

För de centrala förvaltningsmyndigheternas informationssäkerhetssamordnare organiserar MSB regelbundna nätverksträffar i det som kallas SNITS.

De centrala förvaltningsmyndigheterna bedriver liksom andra organisationer och företag en verksamhet som är helt beroende av ett fungerande it-stöd. Informationssäkerhetsfrågorna får allt större betydelse och för de som arbetar med dessa frågor är det väsentligt att hålla sig a jour med utvecklingen på området.

MSB organiserar sedan flera år tillbaka ett nätverk för informations-säkerhetssamordnare verksamma inom de centrala förvaltningsmyndigheterna. Nätverket, som kallas SNITS, träffas regelbundet och syftet är framförallt att erbjuda deltagarna ett forum där de kan dela erfarenheter med varandra. Myndigheterna har inte sällan samma eller i vart fall liknande utmaningar på informationssäkerhetsområdet, t ex åtgärder som grundas på lag och förordning. I det sammanhanget blir erfarenhetsutbyte ett särskilt värdefullt verktyg för deltagarna.

Om du är verksam som informationssäkerhetssamordnare eller motsvarande i en förvaltningsmyndighet (under regeringen) och skulle vilja delta i SNITS, är du välkommen att anmäla ditt intresse.

För kommuner

Informationssäkerhetsnätverket Sveriges Kommuner, KIS, är ett nätverk för de som har ett ansvar för arbetet med informationssäkerhet på kommunerna. Syftet med nätverket är att stödja de personer som har det uppdraget på kommunerna med förhoppning om att kommunerna genom att delta i nätverket kan förbättra och effektivisera sitt informations-säkerhetsarbete.

Personer vars arbetsuppgifter handlar om att samordna och utveckla informationssäkerheten i kommunen har behov av att utbyta erfarenheter, kunskap och information med andra kommuner och organisationer.

www.projectplace.se finns ett forum för detta. Alla medlemmar får ett eget personligt konto till nätverket. Projektplatsen erbjuder ett enklare skydd genom inloggning med lösenord. Där kan man dela med sig av dokument och goda exempel, ställa öppna frågor, starta onlinemöten, ta del av andras erfarenheter etc.

Nätverket har idag drygt 320 stycken deltagare fördelat på ca 180 kommuner, men målet är att alla kommuner i Sverige har minst en person som deltar. Kommunen inbjuds att skicka in namn och e-postadress på den eller de personerna med uppgift att representera kommunen i nätverket.

Anmälan till nätverket görs till Leif Carlson, informationssäkerhetsansvarig, CISO och dataskyddsombud, DPO, Kils kommun, på adressen Leif.Carlson[at]kil.se.

När uppgifterna kommit in kommer det att skickas ut e-post med användaruppgifter.

Deltagande i nätverket KIS är kostnadsfritt.

För Landstingen och andra i ”vården”

Nätverket för Informationssäkerhet, (NIS), är ett nätverk för landstingens informationssäkerhets-ansvariga och jurister som arbetar med dessa frågor, men också för myndigheter med anknytning till vården samt privata vårdgivare. Syftet med nätverket är att stödja de som har informationssäkerhetsfrågor i sina respektive organisationer genom informationsdelning mellan organisationer och kompetensområden och ge möjligheter och incitament till samarbete.

www.projectplace.se finns ett forum för NIS. Medlemmar får ett eget konto i nätverket. Där kan man dela med sig egna, och ta del av andras dokument och goda exempel, erfarenheter etc. Kallelser till möten sker också denna väg. NIS brukar ha fyra fysiska möten per år, tre endagarsmöten, oftast i Stockholm, samt ett tvådagarsmöte på någon större ort ute i landet.

NIS-nätverket har idag knappt hundra medlemmar fördelade över hela landet. Den som önskar bli ansluten kan bjudas in av någon som redan är medlem i nätverket eller genom kontakt med NIS ordförande, Kjell Allestedt. Adress: kjell[at]allestedt.se.

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt men resor och ev uppehälle i samband med fysiska möten betalas av respektive organisation. NIS sponsras av SKL och MSB.

Publicerad: 2013-04-17
Uppdaterad: 2017-09-28
Skribent: MSB
Innehållsansvarig: MSB